Dnia 4 grudnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską w ramach zadania: „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie augustowskim jako południowo – wschodnia obwodnica miasta Augustów.

Do nadrzędnych celów inwestycji należy usunięcie ruchu tranzytowego z miasta Augustów, poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwo drogowego w rejonie inwestycji oraz przystosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych wojska.

Podpisana umowa będzie realizowana za kwotę ok. 1.65 mln. zł, w terminie do czerwca 2023 roku.