Opisy projektów

DK66B

Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66

Zamawiający:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:
UNIBEP S.A.
ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Budrex Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Value Engineering Sp. z o.o.
Al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa

Stadia projektowe:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Nadzór autorski

Klasa drogi: GP
Kategoria ruchu: 
KR4
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:
1×2
Szerokość jezdni:
7 m
Długość odcinka: 
ok. 3km
Okres realizacji: 
kwiecień 2022r. – grudzień 2024r.
Szacowany koszt inwestycji: 63 203 198,93 zł netto

Opis:
Przedmiot zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66. Zakres obejmuje budowę drogi krajowej, przebudowę istniejących dróg/ulic kolidujących z planowaną drogą krajową, budowę dodatkowych jezdni, wykonanie utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, wzmocnienie podłoża gruntowego, budowę obiektów inżynierskich, wykonanie przepustów, chodników, ścieżek rowerowych/ ciągów pieszo rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji, pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. W zakresie przebiegu drogi krajowej nr 66 należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

DK61P

Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61

Zamawiający:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Warszawie, reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-500 Pruszków

Stadia projektowe:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Nadzór autorski

Klasa drogi: GP
Kategoria ruchu: 
KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 
DK61 2×2, DK61 2×1, DK57 2×1
Szerokość jezdni:
7 m
Długość odcinka: 
odcinek dwujezdniowy ok. 15km, łącznie ok. 20 km
Okres realizacji: 
czerwiec 2021r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: 359 514 645 zł

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 61 (obwodnica Pułtuska) na odcinku długości ok. 17 km, od km 52+700 do km 69+170 (kilometraż istniejącej DK61) wraz z włączeniami w istniejące przebiegi dróg krajowych nr 57 i 61. W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 61 o długości ok. 15,170 km do km 15+169,61 wraz jednojezdniowymi włączeniami w istniejące przebiegi dróg krajowych nr 61 i 57. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi budowa 4 węzłów drogowych, Obwodu Drogowego, przebudowa dróg innej kategorii i budowa dróg obsługujących przyległy teren wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z drogami oraz obiektami inżynierskimi, jak również niezbędna przebudowa sieci uzbrojenia terenu.
Celem inwestycji jest budowa odcinka drogi krajowej o dużej przepustowości i wysokim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również uwolnienie od ruchu tranzytowego terenów zabudowanych w mieście Pułtusk, a także w pobliskich wsiach Kacice, Kleszewo i Przemiarowo. Projektowany odcinek jest fragmentem drogi nr 61 pomiędzy Warszawą a Augustowem stanowiącej ważny element krajowej sieci drogowej. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w cele i priorytety krajowej polityki transportowej oraz w sposób jednoznaczny realizuje zasady określające kierunek rozwoju infrastruktury drogowej. Inwestycja umożliwi osiągnięcie celów określonych w Programie Budowy Dróg Krajowych oraz Strategii Rozwoju Transportu.

 

S19DB

Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istniejącej DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Konsorcjum firm:
PORR S.A.
ul. Hałubcowa 123, 02-284 Warszawa
UNIBEP S.A.:
ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Stadia projektowe:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Nadzór autorski

Klasa drogi: S
Kategoria ruchu: 
KR6, KR7
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 
2×2
Szerokość jezdni:
ok 20 m
Długość odcinka: 
ok. 10,2 km
Okres realizacji: 
czerwiec 2021r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: ok.  406 000 000 zł

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 na odcinku o długości ok. 10,2 km. Odcinek rozpoczyna się od km 25+008 (w miejscu skrzyżowania drogi krajowej DK65 z drogą powiatową DP1395B) a kończy w km 35+180. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie białostockim: na terenie gmin Dobrzyniewo Duże i Choroszcz. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu. Projektowany odcinek drogi przebiega w całości po nowym śladzie. W zakres inwestycji wchodzi zaprojektowanie i budowa: jednego węzła drogowego łączącego istniejącą drogę ekspresową S8 z projektowaną drogą ekspresową S19 – Węzeł typu WA, który zostanie zaprojektowany w kształcie pełnej koniczyny, skrzyżowania typu rondo na początku odcinka, 13 obiektów inżynierskich, 11 przepustów dla celów ekologicznych, przebudowa dróg innej kategorii i budowa dróg obsługujących przyległy teren wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z drogami oraz obiektami inżynierskimi, przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

 

S19PH

Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Konsorcjum firm:
UNIBEP S.A.:
Ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Value Engineering Sp. Z o.o.:
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa
Budrex Sp. Z o.o.:
Ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

Stadia projektowe:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Nadzór autorski

Klasa drogi: S
Kategoria ruchu: 
KR6
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 
2×2
Szerokość jezdni:
ok 20 m
Długość odcinka: 
ok. 9 km
Okres realizacji: 
styczeń 2021r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: ok.  250 000 000 zł

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku długości ok. 8,892 km, od km 37+379 do km 6+578. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim, na terenie gminy Bielsk Podlaski (gmina wiejska). W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje pozwalające na użytkowanie odcinka drogi.

 

DW689BH

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka

Zamawiający:
Województwo Podlaskie
w imieniu którego działa Marszałek Województwa Podlaskiego
reprezentowany przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Konsorcjum firm:
UNIBEP S.A
ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski
Value Engineering Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Stadia projektowe:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Nadzór autorski

Klasa drogi: G
Kategoria ruchu: 
KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 
1×2
Szerokość jezdni:
7 m
Długość odcinka: 
ok. 24.5 km
Okres realizacji: 
październik 2020r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: 89 489 060 zł


Opis:
Przedmiot inwestycji obejmuje zakresem zaprojektowanie i realizację projektu budowlanego, wykonawczego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku od km 0+028 do km 24+482 o łącznej długości 24,454 km wraz z przebudową drogowych obiektów inż. z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.
W ramach wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej realizowana będą prace na odcinku 0+028 do km 24+482 z wyłączeniem:
– skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 689 z droga powiatową nr 1619B realizowanego w oparciu o decyzję nr 4/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.03.2016 r., wydanej przez Wojewodę Podlaskiego
– rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rz. Orlanka w m. Szczyty-Dzięciołowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 wg oddzielnego opracowania, realizowanego na podstawie decyzji nr 14/2016 z dnia 25.01.2016 r. wydanej przez Wojewodę Podlaskiego.
Celem inwestycji jest:
– stworzenie bezpiecznych odcinków drogi wojewódzkiej zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego;
– wybudowanie odcinków drogi wojewódzkiej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

DK57P

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w m. Przasnysz wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego

Zamawiający:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Stadia projektowe:
1. Decyzja środowiskowa
2. Decyzja wodno-prawna
3. Projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz jej uzyskanie
4. Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami i kosztorysami
5. Nadzór autorski

Klasa drogi: GP
Kategoria ruchu: 
KR4
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 
1×2
Szerokość pasa ruchu: 
3.5 m
Długość odcinka: 
0,95 km
Okres realizacji: 
grudzień 2019r. – obecnie


Opis:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w mieście Przasnysz, na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie przasnyskim.
Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 57 na długości około 0,95 km wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowaniem dostępności do drogi. Inwestycja zakłada m.in. zaprojektowanie 2 rond, poszerzenie drogi krajowej, zwiększenie nośności nawierzchni do 115 kN/oś, przebudowę istniejących dróg podporządkowanych w zakresie podłączenia do projektowanego układu komunikacyjnego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie dostępności do posesji oraz segregację ruchu pieszego i rowerowego.
Projektowany odcinek przebiega w całości po śladzie istniejącej drogi krajowej DK57 w terenie, gdzie w bezpośredniej bliskości drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i usługowa, która w dalszym ciągu będzie obsługiwana z DK57 ze względu na zbyt mało miejsca aby zaprojektować dodatkowe jezdnie.

 

DK16A

Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską w ramach zadania „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Zamawiający:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:
Value Engineering Sp. z o.o.
Al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa

Stadia projektowe:
1. Uproszczone Studium Korytarzowe – Analizowane min. 6 wariantów
2. STEŚ-R – Etap I – Analizowane 3 warianty
3. STEŚ-R – Etap II – analizowany 1 wariant
4. Uzyskanie DŚU
5. Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska

Klasa drogi: GP
Kategoria ruchu: 
KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 
1×2
Szerokość jezdni: 
7 m
Długość odcinka:
Wariant 1 – ok. 7.683 m
Wariant 2 – ok. 7.676 m
Wariant 3 – ok. 17.233 m
Okres realizacji: 
04.12.2019r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji:

Wariant 1 – ok. 217 272 640,12 zł
Wariant 2 – ok. 262 393 538,82 zł
Wariant 3 – ok. 484 876 393,30 zł

Opis:
Przedmiotem opracowanie jest Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską w ramach zadania „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”. Inwestycja planowana jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie augustowskim, na terenie: Gminy miejskiej Augustów, Gminy wiejskiej Augustów, Gminy Płaska. Nadrzędnymi celami inwestycji są:
1. Usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości Augustów;
2. Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji;
3. Przystosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych wojska.

Wszystkie projektowane warianty mają swój początek na połączeniu z drogą krajową nr 8 a koniec na włączeniu w istniejącą drogę krajową nr 16 na północ od miasta Augustów. Teren, przez który przebiega projektowana droga oraz teren przyległy na całej długości przedmiotowego odcinka, charakteryzuje się zagospodarowaniem leśnym, tylko na początku każdego z wariantów występują nieliczne tereny usługowe.

 

S8MK

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka” (z węzłem)

Zamawiający:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Wykonawca:
Strabag Sp. Z o.o.,
Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Stadia projektowe:
1. Projekt wykonawczy
2. Nadzór autorski

Okres realizacji: listopad 2019r. – marzec 2021 r.
Szacowany koszt inwestycji: ok. 166 000 000,00 PLN

Opis:

Celem inwestycji jest kontynuowanie projektowania, dokończenie robót budowlanych po poprzednim wykonawcy oraz doprowadzenie do pełnej funkcjonalności drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Kobyłka (z węzłem).

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dokończenie projektowania oraz budowę:
– węzłów Kobyłka oraz Zielonka,
– docelowego układu węzła Marki wraz z wdrożeniem sygnalizacji świetlnej,
– dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji,
– Obwodu Utrzymania Drogowego, na terenie którego znajdują się 3 budynki administracyjne, 2 magazyny soli oraz wiaty magazynowe
– dokończenie budowy i przebudowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
– wyjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
– pasów technologicznych,
– dokończenie prac w zakresie budowy oświetlenia drogowego,
– dokończenie budowy obiektów inżynierskich w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
– dokończenie budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– wykonanie rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
– wykonanie zagospodarowania terenu zielenią.

 

S7KW

Koncepcja programowa drogi S7

Zamawiający:
Skarb Państwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wronia 53, 00-874 Warszawa
Stadium projektowe:
Koncepcja Programowa

Klasa drogi: S
Kategoria ruchu: KR7
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 2×3 (w tunelu 2×4)
Szerokość pasa ruchu: 3.5m
Długość odcinka: ok 13km
Okres realizacji: wrzesień 2019r. – maj 2021 r.
Wartość przemiotu umowy: 4 142 886,00 PLN

Opis:

Projektowana droga od początku odcinka do węzła Kolejowa przebiega w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7. Na dalszym odcinku trasa przebiega po nowym śladzie i omija miasto Łomianki od zachodniej strony. Następnie trasa na długości około 4km znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego prawem międzynarodowym „Natura 2000” – „Puszcza Kampinoska” stanowiąca jednocześnie Kampinoski Park Narodowy. Droga przecina obszar administracyjny Warszawy w okolicach Cmentarza Północnego, po jego zachodniej stronie. W obszarze dzielnicy Bielany droga omija po zachodniej stronie tereny dawnej huty Warszawa, gdzie zlokalizowano zespolone węzły Wólka Węglowa i Janickiego. Na terenie dzielnicy Bemowo planowane są 2 tunele, pomiędzy którymi, po wschodniej stronie lotniska Bemowo, zlokalizowano węzeł Gen. Maczka. Projektowany odcinek łączy się z istniejącą droga S8 (trasa Armii Krajowej) pomiędzy ulicami Dywizjonu 303 i Księcia Janusza.

 

S8 Porosły

Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) od węzła Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8

Projekt realizowany przez konsorcjum:
PORR S.A.
Hałubcowa 123, 02-854 Warszawa
Unibep S.A.
3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Value Engineering Sp. z o.o.
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

 Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich
Słonimska 11
15-399 Białystok

Stadium projektowe:
1. Opracowanie uzupełniających projektów budowlanych
2. Dokumentacja Powykonawcza wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

Długość odcinka:
G – 1,9 km
GP – 1,2 km

Okres realizacji: sierpień 2018 r. – grudzień 2020 r.
Opis:
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę dwupoziomowych węzłów drogowych na sieci dróg wlotowych do Białegostoku od strony Warszawy. Droga krajowa nr 8 na analizowanym odcinku należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • przebudowę odcinków dróg DK8, należącą do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, (klasy technicznej GP) i DW676 (klasy technicznej G) z jednojezdniowych na dwujezdniowe o łącznej długości około 2.95 km,
  • budowę sieci dodatkowych jezdni dróg głównych i dróg dojazdowych o długości około 5.56 km,
  • przebudowę i budowę skrzyżowań drogowych,

Zakres przedsięwzięcia rozpoczyna się około km 638+650 istniejącej DK8 i przebiega w znacznej części po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 676. Koniec opracowania na ul. Gen. F. Kleeberga (w kierunku Augustowa) znajduje się w km 640+465 na istniejącym wiadukcie nad linią kolejową nr 38. W ramach przedsięwzięcia planowana jest również przebudowa drogi gminne znajdującej się pod wiaduktem kolejowym, więc zakres Koniec opracowania na al. Jana Pawła II (w kierunku centrum Białegostoku) znajduje się w km 1+275 DW nr 676 przed północnym zjazdem publicznym do centrum handlowego.

S61 K-S

Projekt i Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432km [S61] + DK 63 [GP] 2,250km

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:  
Strabag Sp. Z o.o.,
Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Stadia projektowe:
1. Decyzja wodno-prawna
2. Projekt budowlany-uzyskanie decyzji ZRID
3. Projekt wykonawczy
4. Nadzór autorski
5. Dokumentacja powykonawcza

Klasa drogi: S
Kategoria ruchu: KR7
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 2 x 2
Szerokość jezdni: 7 m
Długość odcinka: Długość odcinka objętego przebudową wynosi ok. 16 km
Okres realizacji: październik 2017r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: 234 409 139,68 PLN

S7 odc. C

Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ”(bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Mińska 25, 03-808 Warszawa

Wykonawca:
Mota-Engil Central Europe S.A.
Wadowicka 8 W
30-415 Kraków

Stadia projektowe:
1. Decyzja wodno-prawna
2. Projekt budowlany-uzyskanie decyzji ZRID
3. Projekt wykonawczy
4. Nadzór autorski
5. Dokumentacja powykonawcza

Projekt wykonawczy:
1. Pełnienie nadzoru autorskiego
2. Dokumentacja powykonawcza

Klasa techniczna drogi: S
Kategoria ruchu: KR7
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 2 x 2
Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami: 12,0 m (wraz z rezerwą pod trzeci pas)
Długość odcinka: Odcinek drogi ekspresowej od km 21+737.56 do km 29+622.61 (długość 7,89 km)

Zakres prac:
-budowa odcinka drogi ekspresowej,
-budowa węzła Tarczyn Południe,
-budowa 11 obiektów inżynierskich,
-przebudowa dróg powiatowych i gminnych,
-budowa dróg dojazdowych.

Okres realizacji: lipiec 2017 r. – październik 2021 r.
Szacowany koszt inwestycji: 203 2449 067,60 PLN

Dk66 B-P

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski — Podbiele

Projekt realizowany przez konsorcjum:
UNIBEP S.A.:
ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Value Engineering Sp. z o.o.:
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Stadia projektowe:
1. Decyzja środowiskowa
2. Decyzja wodno-prawna
3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID
4. Projekt wykonawczy
5. Dokumentacja powykonawcza
6. Nadzór autorski

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,5 m
Długość odcinka: Odcinek drogi krajowej o długości 6,71 km.
Okres realizacji: wrzesień 2017 r. – 2020  r.
Szacowany koszt inwestycji: 46 793 830,61 PLN

Dk66 P-S

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce

Projekt realizowany przez konsorcjum:
UNIBEP S.A.:
ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Value Engineering Sp. z o.o.:
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Stadia projektowe:
1. Decyzja środowiskowa
2. Decyzja wodno-prawna
3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID
4. Projekt wykonawczy
5. Dokumentacja powykonawcza
6. Nadzór autorski

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,5 m
Długość odcinka:Odcinek drogi krajowej o długości 1,039 km.
Okres realizacji: listopad 2017 r. – 2020 r.
Szacowany koszt inwestycji:67 365 523,24 PLN

Dk66 S

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: przejście przez Suchowolce

Projekt realizowany przez konsorcjum:
UNIBEP S.A.:
ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Value Engineering Sp. z o.o.:
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Stadia projektowe:
1. Decyzja środowiskowa
2. Decyzja wodno-prawna
3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID
4. Projekt wykonawczy
5. Dokumentacja powykonawcza
6. Nadzór autorski

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,5 m
Długość odcinka:Odcinek drogi krajowej o długości 1,1 km.
Okres realizacji: sierpień 2017 r. – 2020 r.
Szacowany koszt inwestycji: 12 399 287,70 PLN

Dk66 S-K

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Suchowolce - Kleszczele

Projekt realizowany przez konsorcjum:
UNIBEP S.A.:
ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Value Engineering Sp. z o.o.:
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Stadia projektowe:
1. Decyzja środowiskowa
2. Decyzja wodno-prawna
3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID
4. Projekt wykonawczy
5. Dokumentacja powykonawcza
6. Nadzór autorski

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,5 m
Długość odcinka:Odcinek drogi krajowej o długości 2,6 km.
Okres realizacji: listopad 2017 r. – 2020 r.
Szacowany koszt inwestycji: 16 718 834,46 PLN

E75

Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze realizowane w ramach projektu: "Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne"

Projekt realizowany przez konsorcjum:
Budrex-Kobi Sp. z o.o.
Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Trakcja PRKil S.A.
Złota 59, 00-120 Warszawa
Value Engineering Sp. z o.o.
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
1. Koncepcja programowo-przestrzenna
2. Projekt wstępny
3. Uzyskanie Decyzji Środowiskowej
4. Uzyskanie Decyzji Lokalizacyjnej
5. Projekt budowlany
6. Uzyskanie pozwolenia na budowę
7. Projekt Wykonawczy
8. Dokumentacja Powykonawcza

Lokalizacja zadania: Linia kolejowa nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka w lokalizacji: km 60+332 Łochów oraz 68+719 Topór
Okres realizacji: kwiecień 2017 – obecnie

Wa-wa

Wykonanie prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa,
Dzielnica Ochota,
Grójecka 17A, 01-021 Warszawa

Stadia projektowe:
1. Uzyskanie Decyzji środowiskowej
2. Projekt budowlany – uzyskanie Pozwolenia na budowę
3. Projekt wykonawczy
4. Pełnienie nadzoru autorskiego

Klasa drogi: L
Kategoria ruchu:  KR4
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 6 m
Długość odcinka: Długość odcinka objętego przebudową wynosi ok. 1 455m.
Okres realizacji: wrzesień 2016r. – sierpień 2018r.

Dw 933

Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” wraz z pełnieniem nadzoru.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Lechnicka 24
40-609 Katowice

Stadium projektowe:
1. Projekt wstępny
2. Projekt budowlany
3. Projekt wykonawczy

Długość odcinka: Droga wojewódzka nr 933 o długości ok.27 km.
Okres realizacji: wrzesień 2015– listopad 2021 r. (Nadzór autorski)

Dw 793

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793”

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Lechnicka 24
40-609 Katowice

Stadium projektowe:
1. Projekt wstępny
2. Projekt budowlany
3. Projekt wykonawczy

Długość odcinka:Droga wojewódzka nr 793 o długości ok.28 km.
Okres realizacji: wrzesień 2015– obecnie

Dk 25

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25.

Zamawiający:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Mińska 25, 03-808 Warszawa

Stadium projektowe:
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR4
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,0 m
Długość odcinka:
Obwodnica Sępólna Krajeńskiego – długość ok. 6,5 km
Obwodnica Kamienia Krajeńskiego – długość ok. 2,5km
Okres realizacji: kwiecień 2016 r. – obecnie

Lk 31, 32, 52

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
1. Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru
2. Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów
3. Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu
4. Etap VIII – Opracowanie OPZ/PFU

Długość odcinka – 165 km
Okres realizacji: lipiec 2015 – grudzień 2016

 

CE 65

Dokumentacja przedprojektowa dla prac na linii kolejowej C-E65 na odcinku Chorzów Batory – Tczew - aktualizacja Studium Wykonalności”, w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
1. Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru z wyłączeniem badań geotechnicznych
2. Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów
3. Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu
4. Etap VIII – Opracowanie OPZ/PFU

Długość odcinka – 553 km
Okres realizacji: czerwiec 2015 – marzec 2017

 

Lk 108

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz ” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020, etap II

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
1. Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru
2. Etap III – Analizy techniczno-marketingowe wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów
3. Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu
4. Etap VIII – Opracowanie PFU

Długość odcinka – 68 km
Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2017

Lk 108Ł

Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020, etap II”

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru
Etap III – Analizy techniczno-marketingowe wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów
Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu
Etap VIII – Opracowanie OPZ/PFU

Długość odcinka – Analizie podlegały warianty o długości: 3,2 km, 3,5 km oraz 14,1 km  
Okres realizacji: styczeń 2016 – maj 2017

Aleja Krakowska 22a,    02-284 Warszawa,  +48 22 626 20 00,   biuro@value-eng.pl