Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66

Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Studium projektowe:

1. Projekt budowlany 2. Projekt wykonawczy 3. Nadzór autorski

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1×2

Długość odcinka:

ok. 3km

Okres realizacji:​

kwiecień 2022r. – grudzień 2024r.

Szacowany koszt inwestycji:

63 203 198,93 zł netto

Opis projektu:

Wykonawca: UNIBEP S.A. ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Budrex Sp. z o.o. ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok Value Engineering Sp. z o.o. Al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa Przedmiot zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66. Zakres obejmuje budowę drogi krajowej, przebudowę istniejących dróg/ulic kolidujących z planowaną drogą krajową, budowę dodatkowych jezdni, wykonanie utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, wzmocnienie podłoża gruntowego, budowę obiektów inżynierskich, wykonanie przepustów, chodników, ścieżek rowerowych/ ciągów pieszo rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji, pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. W zakresie przebiegu drogi krajowej nr 66 należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.