Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły

Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) od węzła Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kie

Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich Słonimska 11 15-399 Białystok

Studium projektowe:

1. Opracowanie uzupełniających projektów budowlanych 2. Dokumentacja Powykonawcza wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

G – 1,9 km GP – 1,2 km

Okres realizacji:​

sierpień 2018 r. – grudzień 2020 r.

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Projekt realizowany przez konsorcjum: PORR S.A. Hałubcowa 123, 02-854 Warszawa Unibep S.A. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Value Engineering Sp. z o.o. Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa   Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę dwupoziomowych węzłów drogowych na sieci dróg wlotowych do Białegostoku od strony Warszawy. Droga krajowa nr 8 na analizowanym odcinku należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Zakres inwestycji obejmuje:
  • przebudowę odcinków dróg DK8, należącą do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, (klasy technicznej GP) i DW676 (klasy technicznej G) z jednojezdniowych na dwujezdniowe o łącznej długości około 2.95 km,
  • budowę sieci dodatkowych jezdni dróg głównych i dróg dojazdowych o długości około 5.56 km,
  • przebudowę i budowę skrzyżowań drogowych,
Zakres przedsięwzięcia rozpoczyna się około km 638+650 istniejącej DK8 i przebiega w znacznej części po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 676. Koniec opracowania na ul. Gen. F. Kleeberga (w kierunku Augustowa) znajduje się w km 640+465 na istniejącym wiadukcie nad linią kolejową nr 38. W ramach przedsięwzięcia planowana jest również przebudowa drogi gminne znajdującej się pod wiaduktem kolejowym, więc zakres Koniec opracowania na al. Jana Pawła II (w kierunku centrum Białegostoku) znajduje się w km 1+275 DW nr 676 przed północnym zjazdem publicznym do centrum handlowego.