Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw

DW 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw

Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie  ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 20-262 Lublin   

Studium projektowe:

  1. Koncepcja zagospodarowania drogi  
  2. Projekt budowlany  
  3. Projekt wykonawczy  
  4. Nadzór autorski  

Klasa drogi:

G

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1x2 

Długość odcinka:

ok. 31 km

Okres realizacji:​

październik 2022 – marzec 2024 + nadzór autorski

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

1) Opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektów Budowlanych i Wykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, umożliwiającej złożenie wniosku i uzyskanie decyzji uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.   2) Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę.   3) Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania stosownej zgody wodno-prawnej/pozwolenia wodnoprawnego wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę.   4) Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.