Podpisanie Umowy DK16 w m. Augustów

4 grudnia 2019 roku podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską w ramach zadania „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16.”

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie augustowskim jako południowo-wschodnia obwodnica miasta Augustów. 

Do nadrzędnych celów inwestycji należy usunięcie ruchu tranzytowego z miasta Augustów, poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji oraz przystosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych wojska. 

Podpisana umowa będzie realizowana za kwotę  ok. 165 mln. zł w terminie do czerwca 2023 roku.